เจ.อิ่มบุญ

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614

000-0-00000-0

( Promptpay )

tmb

ธนาคารทหารไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

512-2-13474-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

892-2-29608-6

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

159-2-52524-7

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

678-6-41135-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์

561-0-09073-9

( ออมทรัพย์ )